DZIEDZICZENIE USTAWOWE część 2

DZIEDZICZENIE USTAWOWE część 2

Dziedziczenie w przypadku adopcji dziecka.

W związku z zapowiedzią, jaka miała miejsce ostatnio na łamach dwutygodnika „Strywald Blisko Ciebie”, w niniejszym artykule w dalszym ciągu będziemy kontynuować zagadnienie dziedziczenia ustawowego. Poza ostatnio wspomnianymi przypadkami dziedziczenia z mocy ustawy nie można bowiem zapomnieć o sytuacjach, gdy pomiędzy spadkodawca, a spadkobiercą miało miejsce przysposobienie, zwane potocznie adopcją.

Przysposobiony (adoptowany) dziedziczy po przysposabiającym (adoptującym) i jego krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego. Zatem adoptowane dziecko dziedziczy po rodzicach adopcyjnych tak, jakby był ich rodzonym dzieckiem, a rodzice adopcyjni dziedziczą po nim tak, jakby byli jego biologicznymi rodzicami. Przysposobiony nie dziedziczy natomiast po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim, co znaczy tyle, że adoptowane dziecko nie dziedziczy po swoich rodzicach biologicznych i odwrotnie. Powyższe regulacje stosujemy, gdy mamy do czynienia z tak zwanym przysposobieniem pełnym, na mocy którego adoptowane dziecko całkowicie odcina więzi ze swoją rodziną biologiczną i w pełni wchodzi do nowej rodziny adopcyjnej, gdzie traktowane jest tak, jakby łączyła je z nią więź pokrewieństwa.

W sytuacji natomiast gdy jeden z małżonków dokonał adopcji dziecka drugiego małżonka, dziecko takie będzie dziedziczyło po swoim rodzicu biologicznym i jego krewnych, a osoby te będą dziedziczyły po nim.

W przypadku tzw. przysposobienia niepełnego, gdzie więź nawiązywana jest jedynie pomiędzy dzieckiem, a adoptującym, gdy dziecko nie traci w pełni więzi ze swoimi prawdziwymi krewnymi i nie wchodzi całkowicie jako członek nowej rodziny, zasady dziedziczenia podlegają pewnym modyfikacjom.

Po pierwsze, w takiej sytuacji dziecko dziedziczy po adoptującym je na równi z jego dziećmi, a ewentualne potomstwo adoptowanego dziedziczy po rodzicu adopcyjnym na tych samych zasadach co jego krewni. Adoptowany i jego dzieci nie dziedziczą po krewnych rodzica adopcyjnego, a jego krewni nie dziedziczą po adoptowanym i jego potomstwie.

Rodzice biologiczni adoptowanego dziecka po nim nie dziedziczą, a ich miejsce w przypadku dziedziczenia zajmuje rodzic adopcyjny, adoptowane dziecko dziedziczy natomiast także po wszystkich swoich krewnych, także rodzicach biologicznych.

Należy także pamiętać, że w momencie powstania dziedziczenia ustawowego, czy też testamentowego, każdorazowo należy indywidualnie rozpatrywać zaistniały stan faktyczny, ponieważ za każdym razem należy wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności dotyczące sytuacji spadkodawcy, zarówno majątkowej, osobistej, osób z nim spokrewnionych, a także kto i w jakim stopniu może dziedziczyć oraz na jakiej podstawie. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że powyższe reguły dziedziczenia można zmienić, sporządzając testament.

Logo CLA

Leave a Reply